Dizertačné práce

Dizertačné práce – školiteľka prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Obhájené

 1. Ing. Erik Kajáti, PhD.Inteligentná interoperabilita človeka a systému s podporou výpočtov na hrane siete / Edge-enabled Approach for Intelligent Human-System Interoperability - 2020
 2. Ing. Jozef Mocnej, PhD.  - Quality-enabled Decentralized IoT Architecture for Efficient Resources Utilisation - 2019
 3. Ing. Martin Miškuf, PhD. - Edge-enabled Framework for Monitoring Quality of HealthCare / Edge-enabled framework pre monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti - 2018
 4. Ing. Tomáš Lojka, PhD. - Servisne orientovaná architektúra pre zber dát & vzdialené riadenie - smart IIoT brána / Service oriented architecture for data acquisition & remote control – smart IIoT gateway - 2017
 5. Ing. Peter Michalik, PhD. - Návrh metodiky pre podporu vhodných riešení dátovej analýzy / Design of Methodology to Support Decison Making in the field of Data Analysis - 2016
 6. Ing. Roman Mihaľ, PhD. - Manažment incidentov ako podpora rozhodovania a riadenia v systémoch SCADA/HMI / Incident Management as Decision and Control Support in SCADA/HMI Systems - 2015
 7. Ing. Ján Štofa, PhD. - Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku so zreteľom na aspekt bezpečnosti vo vzájomnej interakcii so sociálnym webom / Process Modeling and its Impact on Business Management Strategy in Terms of Security, 2015
 8. Ing. Peter Kubičko, PhD. - Referenčný rámec pre rozvoj inovácií a jeho integrácia do podnikovej architektúry / The Reference Framework for Innovation Development and its Integration into Enterprise Architecture - externe – 2015
 9. Ing. Rastislav Hošák, PhD. - Príspevok k návrhu informačno-riadiacich systémov strednej úrovne riadenia s využitím procesného modelu / Contribution to design of information-control systems of middle control level by using proces modelling – 2012
 10. Ing. Miloš Pavlík, PhD. - Bezpečnosť SCADA systémov postavených na báze virtualizačných technológií / Security of SCADA systems based on virtualization technology - 2012    
 11. Ing. Marián Bakoš, PhD. - Príspevok k segmentácii obrazov použitím deformovateľných modelov a kombinovaných metód ich inicializácie / Contribution to the image segmentation using deformable models and composite methods of their initialization - 2012
 12. Ing. Peter Karch, PhD. - Moderné prístupy v segmentácií obrazov s dôrazom na Graph cut metódu - 2011
 13. Ing. Erna Demjén, PhD. - Segmentácia obrazov vláknitých objektov použitím modelov na báze minimalizácie energie - 2009

 Prebiehajúce štúdium

 1. Ing. Ladislav Pomšár - Metódy hlbokého učenia v úlohach videnia a Healthcare / Deep learning Methods for Vision and Healthcare - 3. ročník, externé
 2. Ing. Alexander Brecko - Cognitive Healthcare platform - personalizované modely, výpočty a analýza údajov s podporou UI a ML / Cognitive Healthcare platform - 2. ročník, v spolupráci so Siemens Healthineers s.r.o., 2. ročník, denné
 3. Ing. Maroš Krupáš - Digitálne dvojča, Stroj a človek - Industry 4.0/5.0 - Transportation, Healthcare, Robotics, Manufacturing/Digital Twin, Machine and Human - Industry 4.0/5.0 - Transportation, Healthcare, Robotics, Manufacturing

 Neukončené štúdium - 8 doktorandi - školiteľská podpora už neprebieha.

Dizertačné práce – školiteľ doc. Dr. Ing. Ján Vaščák

Obhájené

 1. Ing. Michal Puheim, PhD. - Fuzzy kognitívne mapy pre úlohy riadenia v inteligentnom priestore / Fuzzy Cognitive Maps for Control Tasks in Intelligent Space -
 2. Ing. Jakub Hvizdoš, PhD. - Všadeprítomná robotika v inteligentnom priestore / Ubiquitous Robotics in Intelligent Space
 3. Ing. Martin Čertický, PhD. - Gameplay Experience: Psychofyziologické príznaky a strojové učenie v oblasti digitálnej zábavy / Gameplay Experience: Psychophysiological Indicators and Machine Learning in Digital Entertainment

 Prebiehajúce štúdium

 1. Ing. Dušan Herich - Inteligentná navigácia v oblasti počítačových rojov prostriedkami IoT a cloudových technológií / Cloud-based Intelligent navigation in Swarm Robotics by Menas of IoT - 2. ročník, denné
 2. Ing. Dušan Zagata - Výpočty na hrane pre potreby inteligentného priestoru / Edge-computing for Needs of Intelligent Space, 1. ročník, externé

Dizertačné práce – školiteľ doc. Ing. Peter Papcun, PhD.

 1. Ing. Kristián Mičko - Počítačové videnie založené na výpočtoch na hrane siete v doprave / Computer vision based on edge computing in transportation - 2. ročník, s podporou APVV, denné
 2. Ing. Ľubomír Urblík - EdgeAI - Intelligentné snímanie a výpočty - Industry 4.0/5.0 - Transpotation, Healthcare, Robotics, Manufacturing / Intelligent sensing and computing - Industry 4.0/5.0 - Transpotation, Healthcare, Robotics, Manufacturing
Monday the 27th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.