Zoznam registrovaných publikácií - nájdete tu

 

Dizertačné práce – školiteľka prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Obhájené

 1. Ing. Tomáš Lojka, PhD. - Service oriented architecture for data acquisition & remote control – smart IIoT gateway - 2017
 2. Ing. Peter Michalik, PhD. - Návrh metodiky pre podporu vhodných riešení dátovej analýzy - 2016
 3. Ing. Roman Mihaľ, PhD. - Manažment incidentov ako podpora rozhodovania a riadenia v systémoch SCADA/HMI - 2015
 4. Ing. Ján Štofa, PhD. - Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku so zreteľom na aspekt bezpečnosti vo vzájomnej interakcii so sociálnym webom - 2015
 5. Ing. Peter Kubičko, PhD. - Referenčný rámec pre rozvoj inovácií a jeho integrácia do podnikovej architektúry - externe – 2015
 6. Ing. Rastislav Hošák, PhD. - Príspevok k návrhu informačno-riadiacich systémov strednej úrovne riadenia s využitím procesného modelu – 2012
 7. Ing. Miloš Pavlík, PhD. - Bezpečnosť SCADA systémov postavených na báze virtualizačných technológií - 2012      
 8. Ing. Marián Bakoš, PhD. - Príspevok k segmentácii obrazov použitím deformovateľných modelov a kombinovaných metód ich inicializácie - 2012
 9. Ing. Peter Karch, PhD. - Moderné prístupy v segmentácií obrazov s dôrazom na Graph cut metódu - 2011
 10. Ing. Erna Demjén, PhD. - Segmentácia obrazov vláknitých objektov použitím modelov na báze minimalizácie energie - 2009

Riešené

 1. Ing. Martin Miškuf - Analýza dát s využitím metód strojového učenia v kontexte Internetu všetkého
 2. Ing. Jozef Mocnej  - A decentralised IoT Architecture for the Efficient Utilisation of Available Resources
 3. Ing. Norbert Ferenčík - Interakcie v inteligentnom rehabilitačnom priestore
 4. Ing. Erik Kajáti - Kyber-fyzikálne systémy - Industry 4.0, priemyselný internet všetkého
 5. Ing. Miroslav Jaščur - Kolektívna inteligencia v inteligentných kybernetických systémoch
 6. Ing. Miloš Ľos - externé - Návrh efektívneho a účinného spôsobu spracovania požiadaviek pri implementácii zložitých informačných systémov
 7. Ing. Daniel Lorenčík - externé - Klasifikácia objektov v cloudovej robotike
 8. Ing. Anna Novická - denné prerušené

 

Projekty a granty

Medzinárodné

Národné

 • Tatrabanka - IoTNET - Take your kowledge to the edge, 2018 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • FEI grant - Decentralizovaná IoT architektúra pre efektívne využívanie dostupných zdrojov, FEI-2017-46, 2017-2018,  zodpovedný riešiteľ Jozef Mocnej
 • VEGA - Inteligentné kyber-fyzikálne systémy v heterogénnom prostredí s podporou IoE a cloudových služieb, 1/0663/17, 2017-2020, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Bundzel
 • Tatrabanka - Študenti do sveta - Výskumný pobyt - University of Auckland, New Zealand, 2017-2018, Martin Miškuf
 • Tatrabanka - Business Idea - startUp Enterprise IoTNet - pozvánka do finále 2017 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • Tatrabanka - Kvalita vzdelávania - Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, 2017, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Papcun 
 • Tatrabanka - E-talent - REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, 2017, zodpovedný riešiteľ Bundzel, zástupca Ferenčík 
 • FEI grant - CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform, 2016-2017, zodpovedný riešiteľ Miškuf, zástupca Tomáš Lojka 
 • KEGA - CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia, 2015-2017,zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • Tatrabanka - E-talent - Castle - Comfortable and SmarT Living Expanded, 2016 - zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI TUKE grant - Data acquisition and processing with IoT and cloud technologies in smart industry, 2015-2016,  zodpovedný riešiteľ Tomáš Lojka
 • KEGA - CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému, KEGA č. 021TUKE-4/2012, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberEduCentre – Kybernetické edukačné centrum, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • VEGA - Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA č. 1/0286/11, zodpovedny riešiteľ Ján Sarnovský, IKS riešitelia
 • KEGA - Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu “Kybernetika a informačno-riadiace systémy” na druhom stupni štúdia (KEGA č. 034TUKE-4/2011, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., IKS riešitelia
 • APVV – Výskumný grant, Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. ÚEF SAV + FEI TUKE + PF UPJŠ, 2008-2010, zodpovedná riešiteľka za FEI TUKE Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberVirtLab – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, 2006-2008, KEGA č.3/4230/06, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS, 2003-2005, KEGA č.3/120 603, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • a staršie

Európske fondy

 

Monday the 19th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.