Dizertačné práce - nájdete tu

Zoznam registrovaných publikácii - nájdete tu

 

Projekty a granty

Medzinárodné

 

 Národné

 • VEGA - Inteligentné kyber-fyzikálne systémy v heterogénnom prostredí s podporou IoE a cloudových služieb, 1/0663/17, 2017-2020, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Bundzel
 • Tatrabanka - Business Idea - startUp Enterprise IoTNet - pozvánka do finále 2017 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • Tatrabanka - Študenti do sveta - Výskumný pobyt - University of Auckland, New Zealand, 2017-2018, Martin Miškuf
 • Tatrabanka - Kvalita vzdelávania - Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, 2017, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Papcun 
 • Tatrabanka - E-talent - REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, 2017, zodpovedný riešiteľ Bundzel, zástupca Ferenčík 
 • FEI grant - CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform, 2017, zodpovedný riešiteľ Miškuf, zástupca Tomáš Lojka
 • KEGA - CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia, 2015-2017, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Marek Bundzel
 • Tatrabanka - E-talent - Castle - Comfortable and SmarT Living Expanded, 2016 - zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI TUKE grant - Data acquisition and processing with IoT and cloud technologies in smart industry, 2016 KEGA,  zodpovedný riešiteľ Tomáš Lojka
 • KEGA - CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému, KEGA č. 021TUKE-4/2012, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberEduCentre – Kybernetické edukačné centrum, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • VEGA - Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA č. 1/0286/11, zodpovedny riešiteľ Ján Sarnovský, IKS riešitelia
 • KEGA - Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu “Kybernetika a informačno-riadiace systémy” na druhom stupni štúdia (KEGA č. 034TUKE-4/2011, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., IKS riešitelia
 • APVV – Výskumný grant, Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. ÚEF SAV + FEI TUKE + PF UPJŠ, 2008-2010, zodpovedná riešiteľka za FEI TUKE Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberVirtLab – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, 2006-2008, KEGA č.3/4230/06, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS, 2003-2005, KEGA č.3/120 603, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • a staršie

Európske fondy

 

 

 

Saturday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.